Onderdeel van Holland Automotive Group BV Holland Leasing Holland Automotive

085 0470 252

ma – vr: 09:00 – 17:00

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden per 01-02-2019
Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
Holland Leasing Company
Holland Leasing Company is onderdeel van Holland Automotive Group BV, geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel voor zuid oost brabant onder nummer 75721996.
Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden van Holland Leasing Company.
Website
Hollandleasing.nl
Cliënt
Een bezoeker van de website Hollandleasing.nl die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en aan
Holland Leasing Company de opdracht geeft tot het uitvoeren van de Dienst.
Opdracht
De door Cliënt aan Holland Leasing Company verstrekte Opdracht om te bemiddelen bij het afsluiten van
een financieel product.
Dienst
Het bieden van de mogelijkheid aan Cliënt tot het doen van een Offerteaanvraag ter verkrijging van een
product van de Kredietverstrekker en/ of de Verzekeraar en het bemiddelen in de totstandkoming van
het uiteindelijke resultaat.
Kredietverstrekker
Instelling die een Offerte aan de Cliënt uitbrengt ter verstrekking van een leaseproduct. Holland Leasing
Company speelt hierin een bemiddelende rol.
Verzekeraar
Instelling namens wie Holland Leasing Company een Offerte aan de Cliënt uitbrengt ter verstrekking van
een verzekeringsproduct.
Autodealer
Degene die ingevolge de Overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto verkoopt. De Autodealer
ondertekent, naast Cliënt en Kredietverstrekker, de Overeenkomst voor de naar waarheid opgestelde
factuur en de levering van de auto.
Offerteaanvraag
Het aanvraagformulier op de Website waarop de Cliënt zijn of haar gegevens invult.
Offerte
Een door Holland Leasing Company namens een Kredietverstrekker of Verzekeraar digitaal of schriftelijk uit
te brengen specifiek op de Cliënt toegeschreven opgave van leaseproduct en/ of verzekeringsproduct,
voorwaarden en/of rentes en/of overige op het product betrekking hebbende condities op basis van de aan
Holland Leasing Company bekende gegevens en waarmee, indien geaccepteerd door client, aan Holland
Leasing Company de opdracht gegeven wordt om de Dienst te verrichten.
Overeenkomst
Financial Leaseovereenkomst of verzekeringsovereenkomst. De Financial Leaseovereenkomst betreft een
drie partijen overeenkomst. De Overeenkomst wordt door zowel de Cliënt, de Autodealer als de
Kredietverstrekker ondertekend.
Partijen
Cliënt, Kredietverstrekker, Verzekeraar, Autodealer en Holland Leasing Company (bemiddelaar).
Artikel 2. Toepasselijkheid
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, opdrachten en
overeenkomsten tussen Holland Leasing Company en de Cliënt, verband houdende met de door Holland
Leasing Company uit te voeren Dienst en alle overeenkomsten en/ of geschillen die daaruit voortvloeien.
Artikel 3. Totstandkoming van opdracht

 1. Een opdracht tussen Holland Leasing Company en de Cliënt komt tot stand nadat de Cliënt het
  aanvraagformulier op de Website heeft ingevuld en verstuurd aan Holland Leasing Company, dan
  wel op het moment dat Holland Leasing Company is aangevangen met de uitvoering van de
  Dienst.
 2. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met een ondergeschikte van Holland Leasing
  Company binden Holland Leasing Company niet dan nadat en voor zover zij door een rechtsgeldig
  vertegenwoordiger van Holland Leasing Company schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Nadat een opdracht tot stand gekomen is verplicht client zich tot het, binnen de redelijke
  termijn van een maand vanaf datum accepteren offerte, aanleveren van benodigde gegevens
  en/of documenten welke benodigd zijn om het contract te kunnen activeren.
 4. Indien cliënt niet meewerkt aan artikel 3 punt 3 of op een andere manier van het geaccordeerde
  contract afziet is Holland Leasing Company gerechtigd hiervoor kosten in rekening te brengenaan
  client om o.a. de gemaakte uren en kosten te dekken ter hoogte van 2% van het te financieren
  bedrag.
  Artikel 4. Procedure en Afhandeling Offerteaanvraag
 5. Holland Leasing Company zal na het ontvangen van de Offerteaanvraag ervoor zorg dragen dat de
  Offerteaanvraag wordt doorgestuurd naar één of meerdere Kredietverstrekkers en/ of
  Verzekeraars. Een toetsing bij Bureau Krediet Registratie te Tiel kan onderdeel zijn van de
  procedure.
 6. Holland Leasing Company streeft er naar om Cliënt binnen twee werkdagen na het verzenden van
  de Offerteaanvraag één of meerdere Offertes te doen toekomen. Holland Leasing Company
  garandeert niet dat de Kredietverstrekkers en/ of Verzekeraars de verzochte Offertes toezenden of
  dat de Kredietverstrekkers en/ of Verzekeraars dit binnen de genoemde termijn doen. Dit is mede
  afhankelijk van het tijdig aanleveren van de factuur door de Autodealer en de mogelijke opvraag
  van jaarcijfers.
 7. Na ontvangst van de Offerte heeft de Cliënt vervolgens uiterlijk een maand, dan wel zoveel korter
  of langer als vermeld staat in de Offerte, de tijd om in te gaan op het in de Offerte uitgewerkte
  voorstel. In overleg is een langere termijn mogelijk wanneer de levertijd van de auto een langere
  periode bestrijkt. Cliënt kan de Offerte vervolgens op de in de Offerte aangegeven wijze
  accepteren.
 8. Na ontvangst van alle benodigde documenten, inclusief de gevraagde ondertekeningen, zalde
  Kredietverstrekker het te financieren bedrag overmaken naar de Autodealer.
 9. De op de Overeenkomst vermelde tekenbevoegde zal een registratie van de Overeenkomstkrijgen
  bij het Bureau Krediet Registratie te Tiel.
  Artikel 5. Verwerking Persoonsgegevens
 10. Holland Leasing Company zal de door of namens Cliënt verschafte persoonsgegevens en
  informatie behandelen conform het gestelde in de Algemene verordening gegevensbescherming
  (AVG).
 11. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Holland Leasing
  Company is het Cliënt niet toegestaan om de inhoud van adviezen of andere al dan niet
  schriftelijke uitingen van Holland Leasing Company openbaar te maken of anderszins aan derden
  ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit.
  Artikel 6. Beloning Holland Leasing Company
 12. Holland Leasing Company wordt in veel gevallen beloond door de Kredietverstrekker en de
  Verzekeraar. Wij ontvangen van de Kredietverstrekker vaak een eenmalige vergoeding voor het
  verrichten van onze Dienst. Deze vergoeding bestaat dan uit een afsluitprovisie die afhankelijk is
  van de hoogte van het te financieren bedrag. Wij ontvangen van de Verzekeraar een doorlopende
  vergoeding voor het verrichten van onze Dienst. Deze vergoeding bestaat uit een doorlopende
  provisie die afhankelijk is van de hoogte van de verzekeringspremie. Daarnaast is Holland Leasing
  Company gerechtigd om in samenspraak met client of dealer een eenmalige vergoeding te
  berekenen voor de bemiddeling in de totstandkoming van het contract. In dit geval communiceert
  Holland Leasing Company dit duidelijk vooraf op de offerte.
  Artikel 7. Garanties en Aansprakelijkheid
 13. Holland Leasing Company zal zich bij de uitvoering van de Dienst als bedoeld in artikel 3.1
  inspannen om de Offerteaanvraag binnen één werkdag na ontvangst door te sturen naar één of
  meerdere Kredietverstrekkers en/ of Verzekeraars, doch Holland Leasing Company aanvaardt
  geen aansprakelijkheid indien vertraging ontstaat om welke reden dan ook.
 14. Holland Leasing Company aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet doen van, niet tijdig
  doen van of het geen uitvoering geven aan Offertes aangeboden door een Kredietverstrekker en/
  of Verzekeraar.
 15. Indien de Cliënt ingaat op de Offerte van een Kredietverstrekker en/ of Verzekeraar, komt er
  uiteindelijk een Overeenkomst tot stand tussen de Cliënt en de Kredietverstrekker en/ of
  Verzekeraar. Holland Leasing Company geeft geen enkele garantie met betrekking tot het
  product en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het product.
 16. De op de Website getoonde informatie wordt door Holland Leasing Company met zorg
  samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.
 17. Op de opdracht tot het verrichten van de Dienst zijn de Disclaimer en Privacy Policy zoals vermeld
  op de Website van toepassing.
 18. Holland Leasing Company is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Cliënt zoals
  omzet- en/of winstderving of goodwill verlies. Indien op Holland Leasing Company enige
  aansprakelijkheid mocht rusten, is deze gelimiteerd tot het bedrag dat in het betreffende gevaldoor
  de verzekeringsmaatschappij van Holland Leasing Company zal worden uitgekeerd.
  Artikel 8. Diversen
  Holland Leasing Company heeft het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.
  Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden tussen de Partijen zijn enkel geldig en bindend indien ze
  schriftelijk, waaronder door publicatie op de Website, bekend zijn gemaakt.
  Artikel 9. BKR Toetsing
  Alle offerte aanvragen worden voor een juiste beoordeling getoetst bij het BKR te Tiel op naam van de
  eigenaar of eigenaren van het opgegeven bedrijf. Bij het tot stand komen van een financial lease zal de
  financiering inclusief rente en looptijd geregistreerd worden bij het BKR mits de eigenaar of eigenaren een
  eenmanszaak, v.o.f. of maatschap heeft (hebben). Bij de rechtsvorm BV zal deze registratie alleen
  plaatsvinden indien er privé moet worden mee getekend. Deze informatie is van belang bij een eventuele
  andere financiële beslissing.
  Artikel 10. Vragen en Klachten
  Alle vragen of klachten die verband houden met de dienstverlening van Holland Leasing Company kunnen
  via de Website Hollandleasing.nl worden gemeld. Holland Leasing Company spant zich in om alle vragen
  en klachten binnen redelijke termijn naar tevredenheid afgehandeld te hebben.
  Artikel 11. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter
  Op de door Holland Leasing Company aan Cliënt geleverde Dienst is het Nederlands recht van toepassing.

Holland Leasing